Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky účinné od 1.10.2022

1. Prodávající  - Bit420 s.r.o. se sídlem Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, Česká republika IČ 17440521, DIČ CZ17440521, zapsaná v OR vedeném KS v Brně pod sp.zn. C 130133
Telefon: 800 22 44 66, Bankovní spojení: 2502317525 / 2010, E-mail: eshop@bit420.eu

2. Objednávka - Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu, vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Za závazné se považuje potvrzení písemné, a to takové, které je realizováno po předchozím odeslání elektronické objednávky nebo odesláním faxem nebo prostřednictvím elektronické pošty (email). Kontakt nutný k potvrzení objednávky provádí zpravidla prodávající po ověření dostupnosti a termínu dodání požadovaného zboží. Prodávajícím potvrzená objednávka je pokládána za závaznou pro obě strany, pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení. Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu), cena za zboží a přepravu, způsob a termín doručení, splatnost faktury. V případě osobního odběru zboží se za datum a místo uzavření kupní smlouvy považuje datum převzetí zboží.

3. Storno objednávky - kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava atp.
Prodávající má právo stornovat objednávku i) bez udání důvodu a nebo ii) zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 10-ti pracovních dní).

4. Odstoupení od kupní smlouvy - odstoupení od kupní smlouvy se dále řídí zákonem č. 367/2000 (více v dalších bodech). V souladu se zákonem č. 367/2000 je zákazník oprávněn odstoupit od smlouvy do 14-ti dní od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv podnikatel nebo firma na IČO). Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, prodávající požaduje dodržení níže uvedených podmínek:

Zboží zasílejte vždy doporučeně a pojištěné, jelikož prodávající neručí za jeho případnou ztrátu na cestě zpět. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží budou zaslány složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 14-ti pracovních dní po fyzickém obdržení zboží. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek prodávající nebude akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět nebo bude uschováno na provozovně prodávajícího za manipulační poplatek ve výši 1% prodejní ceny zboží za den uschování (tento poplatek zahrnuje zejména manipulaci, prostor na uschování a pojištění cizích věcí movitých).

5. Dodací podmínky - dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti produktu a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu od závazného potvrzení objednávky podle druhu sortimentu po domluvě s kupujícím. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad. Rozvoz zboží zajišťuje prodávající po celé České republice. Náklady na dopravu zboží rozlišujeme podle zvoleného způsobu. Konkrétní způsob dodání si zvolí kupující po dohodě s prodávajícím, aktuální ceník je uveden na internetových stránkách společnosti nebo písemně na provozovně prodávajícího.

6. Dodatečné změny v údajích - změny ve fakturačních údajích po expedici zásilky jsou zpoplatněny částkou 200,- Kč za změnu. Sazba se zejména týká dodatečné změny nákupu z fyzické osoby na osobu právnickou, tj. doplnění IČO a DIČ na fakturu.

7. Odpovědnost za vady zboží a záruka - Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek je Reklamační řád, který je v plném znění uveden na internetových stránkách společnosti nebo v písemném provedení na provozovně prodávajícího.

8. Ochrana osobních dat - respektujeme vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a nejsou poskytnuty žádné třetí straně.

9. Prodej a platba za zboží - prodávající je majitelem zboží a prodává jej kupujícímu (zákazníkovi). Zboží je majetkem prodávajícího do doby úplné zaplacení kupní ceny zboží. Uhrazení plné částky je provedeno buďto osobně na provozovně prodávajícího, dobírkou v místě předání zboží (skrze smluvní spediční společnost) nebo bankovním převodem a to tak, že na účet prodávajícího musí být připsána plná cena zboží po odečtení bankovních a jiných poplatků.

10. Závěrečná ustanovení - Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané mezi prodávajícím společností InFuel s r.o. a kupujícím. Kupujícím se rozumí fyzická osoba stejně jako osoba právnická. Právní vztahy obou smluvních stran vzniklé na základě uzavřené objednávky se řídí ustanoveními občanského zákoníku v platném znění. V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice firmy, si společnost vyhrazuje právo Všeobecné obchodní podmínky měnit. Tuto změnu a její účinnost společnost vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách společnosti.


Reklamační řád účinný od 1.10.2022

Prodej tuhých paliv se řídí ustanoveními občanského zákoníku, § 619 a následující. Množství, druh a cena prodaného paliva musí odpovídat údajům na prodejním dokladu a jeho jakost je určena parametry jednotlivých druhů tuhých paliv podle katalogů výrobců.

1. Reklamace hmotnosti paliva  - reklamaci hmotnosti paliva kupující uplatňuje okamžitě při převzetí paliva, a to vyznačením na prodejním dokladu. Za přítomnosti kupujícího se provede kontrolní vážení na mostní váze v areálu skladu prodávajícího. Při jízdě ke kontrolnímu vážení je řidič povinen vzít do kabiny osobu, která si převážení vyžádala. Při neoprávněné reklamaci kupující hradí veškeré výdaje vzniklé opakovanou dopravou, manipulací se zbožím.

2. Uskladnění paliva - kupující je povinen uložit palivo na vhodném místě a provádět jeho kontrolu, za případné samovznícení způsobené nevhodným skladováním nenese prodávající odpovědnost.

3. Reklamace kvality paliva

Vyskytne-li se vada kvality zakoupeného paliva, má kupující právo tuto vadu reklamovat:

Reklamaci je nutno uplatnit okamžitě po zjištění zjevných vad (zrnitost a vytřídění) nejpozději do dvou dnů od převzetí paliva. U skrytých jakostních vad (nespalitelné zbytky, popel, výhřevnost) lze uplatnit reklamaci do deseti dnů od data dodání. Tyto vady se prokazují laboratorním rozborem vzorku odebraného z reklamované dodávky. V případě zjištění nesprávnosti reklamace podle výsledků laboratorního rozboru, hradí náklady s tím spojené kupující.  Kupující je povinen umožnit prodávajícímu odběr kontrolního vzorku paliva, který se zašle k výrobci nebo k nezávislé laboratoři na rozbor. Lhůta na vyřízení je třicet dní.

Dodávku zakoupeného paliva NELZE reklamovat v případě:

4. Průběh reklamace u volně loženého sortimentu - prodávající sdělí kupujícímu do tří dnů od oznámení reklamace, kdy provede prohlídku uskladněného paliva. Prohlídka paliva se uskuteční po dohodě s kupujícím do deseti dnů od oznámení reklamace. Kupující umožní prodávajícímu přístup k uskladněnému palivu a místo opatří dostatečným osvětlením. Podle druhu reklamace provede prodávající odběr kontrolního vzorku podle příslušné technické normy za přítomnosti kupujícího.  Na místě se sepíše protokol o vadách a způsob narovnání v případě oprávněné reklamace. V případě zpět vzetí reklamovaného paliva je kupující povinen všechno palivo vyvézt na místo, na kterém k němu prodávající bude mít přístup a bude ho moci bez problémů naložit na auto.

5. Vyřízení reklamace a její kompenzace - v případě, že se jednalo o reklamaci oprávněnou, může ji prodávající kompenzovat těmito způsoby: