GPDR

Ochrana osobních údajů

Informace dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo-li GDPR)

 

Správcem osobních údajů je společnost EcoSave technolgies a.s., Neumannova 259/30, 60200 Brno, Česká republika, IČO 29200750, registrovaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6022.

 

Jaké osobní údaje shromažďuje a zpracovává?

Naše společnost shromažďuje a zpracovává tyto běžné osobní údaje: základní identifikační údaje a kontaktní údaje našich zákazníků, tj. jméno, příjmení, titul, adresa, IČO, DIČ, telefon, e-mail. Naše společnost nezpracovává osobní údaje dětí mladších 13 let. 

 

K jakým účelům osobní údaje využívá a zpracovává?

Zpracováváme osobní údaje bez souhlasu klientů za účelem splnění zákonné povinnosti, jednání o smlouvě a plnění smlouvy a z titulu oprávněného zájmu správce dat (přímý marketing vlastních produktů, zasílání obchodních sdělení). Osobní údaje jsou zpracovány v elektronické podobě pomocí prostředků výpočetní techniky nebo v listinné podobě.

 

Jak dlouho údaje zpracovává?

Zpracováváme osobní údaje v závislosti na účelu po dobu trvání jakéhokoliv smluvního vztahu a dalších 10 let po zániku posledního smluvního vztahu s naší společností  nebo dokud nebyl odvolán souhlas se zpracováním údajů.

 

Musíme osobní údaje poskytnout?

Poskytnutí osobních údajů je stejně jako uzavření smlouvy s naší společností je dobrovolné. Některé údaje jsou však nezbytné pro splnění zákonných povinností při uzavření smlouvy na dodávku zboží nebo poskytnutí služby a bez některých údajů naše společnost nedokáže požadovanou dodávku zboží nebo poskytnutí služby poskytnout.

 

Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Zpracováváme údaje, jež jste nám poskytli v souvislosti s jednáním o uzavření obchodního (smluvního) vztahu na dodávku zboží či služeb.

 

Jakým způsobem se zajišťuje ochrana osobních údajů?

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou a naše společnost disponuje kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťující maximální ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přichází do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinnosti, jsou vázány smluvní povinností mlčenlivosti.

 

Komu osobní údaje poskytujeme nebo předáváme?

Naše společnost předává osobní údaje státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena zákonem a dále pokud je to nezbytné pro ochranu práv naší společnosti. Údaje také mohou být předány dodavatelům zajišťujícím pro naší společnost služby spočívající v rozesílání pošty a doručování zboží.

 

Jaká jsou vaše práva ve vztahu ke zpracování a předávání osobních údajů?

V souladu s platnou legislativou můžete uplatnit svá práva subjektů údajů. Máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme, právo na přenositelnost vybraných osobních údajů přímo jinému správci a právo požadovat opravu osobních údajů.  Můžete požádat o výmaz osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování, pokud ovšem není nutné dále je zpracovávat pro splnění právních povinností nebo pokud je jich třeba, abychom vám mohli nadále poskytovat služby. Tato práva můžete uplatnit osobně v sídle společnosti, písemně na adresu sídla společnosti nebo mailem na adresu gdpr@ecosave.cz

 

Jaké jsou vaše možnosti omezit zpracování a předávání osobních údajů?

V případě, kdy naše společnost zpracovává osobní údaje na základě vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. V případě, kdy dochází ke zpracování vašich údajů na základě oprávněného zájmu, můžete proti takovému zpracování vznést námitku. Každé takové podání námitky vyhodnotíme a o výsledku vás budeme informovat. Námitce pro zpracování údajů pro marketingové účely vyhovíme vždy, můžete je snadno uplatnit zde:

 

Nepřeji si zasílat Obchodní sdělení o produktech a službách společnosti EcoSave technologies, a.s.

 

Jak informujeme o zásadách a pravidlech zpracování osobních údajů a jejich ochraně?

Klient je informován o pravidlech zpracování osobních údajů pokaždé, když poskytujeme některé osobní údaje.

Další detailní informace o ochraně osobních údajů jsou veřejně přístupné na internetových stránkách GPDR

 

Kdo vykonává dozor v oblasti ochrany osobních údajů?

Pokud se nám nepodařilo uspokojivě vyřešit vaše dotazy nebo námitky v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

Tato pravidla platí od 25. 5. 2018.

©2013 Všechna práva vyhrazena • Váš tvůrce reklamy • powered by OpenCart