Zásady ochrany osobních údajů

Prostřednictvím webové aplikace udělujete v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen Zákon o ochraně osobních údajů), souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů v rozsahu Vámi poskytnutých osobních údajů(dále jen Osobní údaje) společnosti EcoSave technologies a.s., IČ: 29200750, se sídlem Neumannova 259/30, Brno PSČ 602 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 6022 jako správci Osobních údajů (dále jen Správce):

Účelem zpracování Osobních údajů jsou marketingové činnosti, zejména poskytnutí komplexních informací o produktech a službách Správce a jiných subjektů, které Správce, případně zpracovatelé Vám poskytnou prostřednictvím zasílání informací, nabídek, nabídek účasti na marketingových soutěžích, výzkumech a anketách, a to i elektronickými prostředky (zejména telefonicky, e-mailem, prostřednictvím SMS a MMS zpráv). Souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete dobrovolně a jste si vědom, že právním základem zpracování osobních údajů je Zákon o ochraně osobních údajů. Osobní údaje mohou být zpracovávány rovněž Správcem pověřenými zpracovateli za použití manuálních a automatizovaných způsobů zpracování.

Poučení o Vašich právech:

 1. Požádáte-li Správce o informaci ohledně zpracování Osobních údajů, je Vám Správce povinen takovou informaci bez zbytečného odkladu poskytnout. Obsahem informace bude vždy sdělení o:
  1. účelu zpracování Osobních údajů;
  2. Osobních údajích, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji;
  3. povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do Vašeho práva a oprávněných zájmů;
  4. příjemci, případně kategoriích příjemců Osobních údajů.
    
 2. Máte rovněž právo:
  1. na přístup k Osobním údajům;
  2. požadovat opravu Osobních údajů v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů; 
  3. kdykoli svůj souhlas odvolat písemným oznámením doručeným do sídla Správce.​
 3. Pokud se domníváte, že Správce či zpracovatel provádí zpracování Osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete:
  1. požádat Správce či zpracovatele o vysvětlení;
  2. požádat, aby Správce či zpracovatel odstranil takto vzniklý stav nebo se obrátit s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.
©2013 Všechna práva vyhrazena • Váš tvůrce reklamy • powered by OpenCart